Badania

Badania prowadzone w naszym zakładzie:

Nasz zakład prowadzi szeroko rozumiane badania z zakresu Biofizyki, w szczególności:

  1. Badania nad mechanizmami uczenia się komórek i pamięci nieneuronalnej w komórkach zwierzęcych, w tym ludzkich. Podstawowym modelem badawczym są śluzowce z gatunku Physarum polycephalum.
  2. Wykorzystanie modeli matematycznych w wirusologii.
  3. Diagnostyka obrazową ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania cyfrowej analizy obrazu i obrazowania 3D.
  4. Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka. Temat ten jest badany wspólnie z doktorantem w ramach szkoły doktorskiej.
  5. Badania nad bioefektami nie-termicznymi w różnych typach komórek w warunkach hodowli in vitro, w wyniku ich ekspozycji na pola elektromagnetyczne z zakresu niskich częstotliwości (LF-EMF). Obecnie prowadzone prace eksperymentalne w ramach grantu badawczego skupiając się na określeniu wpływu stałych i/lub wolnozmiennych EMF na aktywację wapniowo-zależnych szlaków sygnałowych oraz zmiany w żywotności modelowych leukocytarnych linii komórkowych. Realizowany cykl eksperymentów wpisuje się w nurt badań nad bio-mechanizmem i oceną wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe.
Wielkość fontu